AUSTROPANNON Kft. Általános Szerződési Feltételei – Hatályos 2017. szeptember 15-től

1. Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:„ÁSZF”) az “AUSTROPANNON” Termelő, Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9081 Győrújbarát, Fő u. 96., Cg.08-09-001738, Adószám: 10479623-2-08) (a továbbiakban: „AUSTROPANNON”) és megrendelői (a továbbiakban: „Megrendelő”) között létrejövő valamennyi adásvételi, szállítási és szolgáltatási (javítási/karbantartási) szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Megrendelő a megrendelés leadásával ill. a munkavállalási lap aláírásával ezen Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és elfogadja. Az AUSTROPANNON és a Megrendelő között létrejövő jogviszonyra elsődlegesen a munkavállalási lapon ill. árajánlaton rögzített egyedi szerződési feltételek, másodlagosan jelen ÁSZF rendelkezései, harmadlagosan a Ptk. rendelkezései irányadóak. Eltérő írásbeli egyedi megállapodás hiányában egyéb feltételek (különösen Megrendelő által alkalmazott általános szerződési feltételek) nem képezik a felek között létrejövő szerződés részét.

2. Árak, Szerződéskötés, Termékleírás

Az AUSTROPANNON honlapján közzétett árlistában szereplő árak tájékoztató jellegű, nettó árak. Az árlistában szereplő termékek ára nem tartalmazza a csomagolás, a szállítás ill. az esetleges beszerelés díját. Konkrét árakat a Megrendelő részére kiadott egyedi árajánlat tartalmazza, mely eltérő rendelkezés hiányában a kiállítástól számítva 10 napig van érvényben. Az árajánlat részét képező termékleírás (különösen képek, súly és méretadatok) tájékoztató jellegűek, melyeknek változtatási jogát AUSTROPANNON kifejezetten fenntartja. Ha a megrendelő az árajánlat alapján írásbeli megrendelést ad, ahhoz aMegrendelő annak AUSTROPANNON általi visszaigazolásáig, de legfeljebb 10 napig kötve van. A szerződés a megrendelés AUSTROPANNON általi írásbeli visszaigazolásával (megrendelés elfogadásával) jön létre. AUSTROPANNON fenntartja a megrendelés visszautasításának jogát. Szolgáltatások esetében a felek között a szerződés a munkavállalási lap Megrendelő általi aláírásával vagy a szolgáltatás AUSTROPANNON általi elvégzésével jön létre. Megrendelt termékek esetében ha a szállítás időpontjáig a termék beszerzési ára emelkedik, AUSTROPANNON jogosult az árat ennek megfelelően korrigálni, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. 10%-ot meghaladó áremelés esetében Megrendelő elállhat a szerződéstől. Egyéb esetben Megrendelőt elállási jog nem illeti meg.

3. Fizetési feltételek

A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet: Magyarország területén: készpénzben átvételkor/ banki átutalással előre/banki átutalással (eltérő megállapodás hiányában) a számla kézhezvételtől számított 8 napon belül. Külföldre történő szállítás esetén: készpénzben átvételkor/ banki átutalással előre Az átutalási költségeket a Megrendelő viseli. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat + 10% mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A megrendelt termék/szolgáltatás írásban rögzített és kiszámlázott árából megrendelő nem jogosult bármilyen levonást eszközölni ill. követelését AUSTROPANNON számlakövetelésébe beszámítani. Fizetési késedelem miatt AUSTROPANNON jogosult a további szállításokat visszatartani az esedékes követelés kiegyenlítéséig. Megrendelő által hiányosan vagy tévesen megadott adatok miatt szükséges megismételt számlakiállítás esetén 40,- EUR átalánydíj kerül felszámításra.

4. Tulajdonjog fenntartás

AUSTROPANNON a szállított/beszerelt termékek tekintetében tulajdonjog fenntartással él a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelése teljesítésének időpontjáig (azok esedékességére tekintet nélkül). Megrendelő köteles a terméket ennek megfelelően tárolni és biztosítani. A termék bármilyen okból történő lefoglalása esetén a Megrendelő köteles megnevezni AUSTROPANNON-t, mint a termék tényleges tulajdonosát, valamint köteles AUSTROPANNON-t minden lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni.
Fizetési késedelem esetén AUSTROPANNON-nak jogában áll – a szerződés megszüntetése nélkül – a tulajdonában álló áru kiadását mindenkor visszakövetelni.

5. Termékek kiszállítása, reklamáció

AUSTROPANNON a megrendelt terméket futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a Megrendelő által megadott címre. A kiszállítási díj a megrendelt termék mérete, súlya, illetve mennyisége alapján esetileg kerül megállapításra és egyeztetésre. A Megrendelő által hibásan megadott szállítási cím miatt felmerült károkért és többletköltségekért AUSTROPANNON nem vállal felelősséget. A Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. AUSTROPANNON a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a már megrendelt termék(ek) vételárát nem befolyásolja. AUSTROPANNON legkésőbb a megrendelést követő munkanapon adja át a futárszolgálatnak a terméket, amennyiben az raktáron van. A nem raktáron lévő termékek esetében a szállítási határidőt a rendelés visszaigazolása tartalmazza. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A megrendelt terméket a Megrendelő előzetes időpont-egyeztetés alapján személyesen is átveheti az AUSTROPANNON székhelyén. A Megrendelő az esetleges minőségi/mennyiségi kifogásait a termék átvételétől számított 3 napon belül köteles AUSTROPANNON részére írásban (levél vagy e-mail útján) jelezni a hiány/hiba részletes leírásával.
A határidőn túli igénybejelentést AUSTROPANNON nem fogadja el.

6. Termékek beszerelése, javítása, szervizelése

AUSTROPANNON szerelési, javítási karbantartási tevékenységet közvetlenül vagy szerződött szakszervizein keresztül végez. A szakszervizek névsora és elérhetőségei a weblapon megtalálhatóak. AUSTROPANNON csak abban az esetben tudja figyelembe venni a megrendelt termékekre vonatkozó jótállást, amennyiben az általa forgalmazott termékek beszerelése, ellenőrzése, javítása és szervizelése kizárólag általa vagy szerződött partnerein keresztül valósul meg. A Megrendelő köteles a termékre vonatkozó utasításokat és leírásokat mindenkor figyelembe venni és betartani. A használati utasítás az irányadó a termék üzembe helyezése, valamint rendeltetésszerű használata során. Amennyiben Megrendelő a terméket nem a beszerelési és használati utasításnak megfelelően vagy egyéb módon rendeltetésellenesen használja a termék meghibásodásából eredő károkért AUSTROPANNON nem vállal felelősséget. AUSTROPANNON által forgalmazott termékek gépjárműbe ill. egyéb jáműbe történő beszerelése esetén esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő ill. a jármű tulajdonosának kötelessége. Ennek elmulasztásából eredő károkért AUSTROPANNON nem vállal felelősséget.

7. Felelősség

AUSTROPANNON honlapján található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az információk pontosságáért, helyességéért és teljes körű tartalmáért az AUSTROPANNON nem vállal felelősséget. AUSTROPANNON nem vállalja a felelősséget a szállítási, ill. teljesítési késedelem, továbbá szerződéses időpontok, határidők vagy határnapok elmulasztásáért, amennyiben annak oka vis maior, ill. egyéb olyan esemény, mely a szerződéses teljesítést tartósan és lényegesen megnehezíti, ill. lehetetlenné teszi. Idetartoznak különösen a háborús események, a sztrájk, kizárás, természeti katasztrófák, hatósági intézkedések, valamint azok a körülmények is, amelyek keletkezésére az AUSTROPANNON-nak nincs befolyása (így különösen anyaghiány, önhibán kívül eső szállítási és termelési körülmények, stb. Ez akkor is érvényesül, ha a fenti események, körülmények az AUSTROPANNON beszállítóinál, ill. ezek albeszállítóinál következnek be. Ezen események bekövetkezésekor az AUSTROPANNON-nak nincs semmilyen megtérítési kötelezettsége, a szállítási határidők pedig automatikusan kitolódnak.
Amennyiben a szerződés a fenti okból lehetetlenül, úgy az AUSTROPANNON kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a szerződéstől elállni.

8. Jótállás, szavatosság

AUSTROPANNON az általa forgalmazott új Eberspächer termékekre a gyártó által meghatározott tartamú jótállást vállal, mely terméktől függően 12 ill. 24 hónap. A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a beszerelést az AUSTROPANNON vagy szerződött Eberspächer szakszervize végezte és a Megrendelő a kötelező karbantartást/időszakos szervizelést ill. esetleges javítást szintén vele vagy szerződött partnerével határidőben végeztette el. AUSTROPANNON az általa
elvégzett egyéb szerelési/karbantarási tevékenységekre egységesen 6 hónap jótállást vállal. A jogszabályi kötelező jótállásra és a szavatosságra a Ptk. vonatkozó szabályai valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések irányadóak. A jótállás, szavatosság időtartama a tényleges teljesítéssel (termék Megrendelő által átvételével/szolgáltatás elvégzésével) kezdődik. AUSTROPANNON a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő Megrendelők esetében csak akkor köteles, ha azt jelen ÁSZF vagy egyedi megállapodás alapján kifejezetten vállalta. A jótállás érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni AUSTROPANNON-tól kapott számlát, mely egyben jótállási jegyként is szolgál. Jótállási/szavatossági igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezek hiányában illeti meg a Megrendelőt az árleszállítás, illetve az elállás joga. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. AUSTROPANNON az általa végzett szerelési/karbantartási tevékenységekkel kapcsolatos jótállási igényeket saját belátása szerint kijavítással, vagy árleszállítással rendezi, egyéb igények kizárása mellett. A jótállás illetve szavatosság nem vonatkozik a természetes elhasználódásból származó károkra, továbbá olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után léptek fel és hibás vagy gondatlan kezelésből, nem megfelelő használatból, túlzott igénybevételből, egyéb behatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, helytelen szállításból vagy tárolásból, valamint elemi csapásból keletkeztek. Amennyiben valamely alkatrész jótállás keretében kicserélésre kerül, a kicserélt alkatrész jótállási ideje nem kezdődik újra, azaz a kicserélt alkatrészre vonatkozó jótállás az eredetileg vállalt jótállási idő leteltéig tart. A Megrendelő AUSTROPANNON-nal szemben fennálló jótállási/szavatossági jogait harmadik személyekre nem ruházhatja át. AUSTROPANNON a jótállási és szavatossági igényeket meghaladóan a tevékenységéből eredő károkból fakadó felelősségét, különösen közvetett károk tekintetében – a súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott károkat kivéve – kizárja.

9. Egyéb rendelkezések

AUSTROPANNON az Eberspächer cégcsoport magyarországi vezérképviseleteként és nagykereskedőjeként elsősorban viszonteladók és gazdálkodó szervezetek  részére értékesíti az Eberspächer termékeket. Magánszemélyek kiszolgálása a szerződött területi képviselőinkön és szakszervizeinken keresztül történik. A képviseletek és szakszervizek névsora és elérhetőségei a weblapon megtalálhatóak. Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbá az ennek alapján az AUSTROPANNON és a Megrendelő között létrejövő jogviszony vonatkozásában a magyar jog irányadó. A teljesítés helye Győrújbarát.
Jelen szerződésből fakadó igények elbírálására – az esetleges szerződéses jogviszonyt megelőző, ill. követő igényeket is beleértve – győri székhelyű bíróság (Győri Járásbíróság, ill. Győri Törvényszék) kizárólagosan illetékes. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése vagy annak egy része semmis/érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Felek kötelesek a kiesett rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely az érvénytelen/semmis rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll. A jelen szabályozás visszavonásig/módosításig hatályos.
AUSTROPANNON jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt legalább 5 (öt) nappal a weboldalon teszi közzé. A Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy rá nézve jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései automatikusan érvényesek.